Slovenským podnikateľom pribudla ďalšia nová povinnosť. Zo zákona majú povinnosť identifikovať a zapísať do Obchodného registra SR každú fyzickú osobu, ktorá ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a taktiež fyzickú osobu, ktorá má prospech z vykonávaných činností v danej právnickej osobe.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

 • a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 • b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 • c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
  1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa predošlé kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Kto musí zapísať do obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod?

Sú to teda najmä tie právnické osoby, ktoré sú zapísané do Obchodného registra SR a nie sú zároveň subjektom verejnej správy, ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Dôležitý je tiež fakt, že údaje o zapísaných konečných užívateľoch výhod do registra nebudú verejne prístupné. Dobrou správou je, že zapísanie týchto skutočností do Obchodného registra SR je oslobodené od súdneho poplatku. Je však nevyhnutné, aby bol daný formulár riadne a včas vyplnený a aby bol teda zápis konečného užívateľa výhod korektne podaný, t.j. aby všetky dokumenty spĺňali dané náležitosti. Preto ak sa venujete svojmu podnikaniu a nemáte čas sa venovať štúdiu tejto novej povinnosti, je nevyhnutné poveriť vybavením tretiu stranu a objednať si sprocesovanie tejto povinnosti napr. u našej firmy.

V praxi sa ešte môžete stretnúť aj so zápisom konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora. Netreba si to však mýliť so zápisom konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR, keďže tieto dva registre nie sú prepojené a ani aktualizované paralelne. Preto ak napríklad už aj máte vykonaný zápis do registra partnerov verejného sektora, treba vykonať zápis konečného užívateľa výhod aj do Obchodného registra SR samostatne.

Firmy zapisované do obchodného registra po 1.11.2018 budú pri svojom zápise do Obchodného registra SR automaticky zapisovať aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. Firmy zapísané do Obchodného registra SR pred 1.11.2018 musia uskutočniť zápis o svojich konečných užívateľoch výhod najneskôr do 31.12.2019. V opačnom prípade hrozí sankcia a Vaša spoločnosť môže byť pokutovaná sumou 3310 €!

Priaznivá cena
Zápis cez nás Vás nebude stáť veľa peňazí. Žiadne skryté poplatky.
Jednoducho cez nás
Registráciu a tým splnenie zákonnej podmienky vybavíme za Vás.
Garancia odbornosti
Celý zápis pripravujú špecialisti s právnym vzdelaním. Odborníci v danom obore.